Panells i col.loquis

 

Divendres 17 d’abril de 13.30 a 15.15h

 

Panell. Canvi climàtic. Cap a on anem?

Aula:

Descripció del panel:

Coordina: Josep Espluga (UAB)

Intervenen:

Josep Sempere

Ernest Garcia

 

Panell. La discapacitat com a eina de transformació social. Canvi de paradigma 

Aula:

Descripció del panel:

Coordina: Isaac Padrós (Estudiant de Ciències Polítiques de la UdG. President de l’associació Multicapacitats)

Intervenen:

. Mar Casas (Psicòloga. Discapacitat física)

. Montse Cufí (Poetesa, Escriptora. Discapacitat invisible)

. Jan Millastre (President de l’Associació de Cremats de Catalunya. Ideòleg del projecte de cooperació JERD)

 

Diàlegs amb l’autor. Presentació del llibre. 

Aula:

Llibre: Giménez Azagra, F. (2019). Movimientos sociales y construcción de subjetividades: los casos de la PAH y de la CUP. Madrid: CIS.

Autor: Ferran Giménez Azagra

Descripció:

El present treball es construeix des de dues inquietuds sociològiques essencials. La primera, la necessitat d’oferir una interpretació substantiva de l’emergència i el desenvolupament de processos de mobilització en un context de precarització i fragilització social persistents i continuats en el temps. La segona, l’intent d’articular un model explicatiu capaç d’unificar els diversos processos de construcció de l’acció col·lectiva (identitats, marcs discursius, repertoris), sota uns mateixos vectors analítics i epistemològics. Amb tal finalitat, s’estudien dos moviments, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), presos com a casos per al model proposat.

Amb l’ànim de respondre a tals inquietuds, es presenta la hipòtesi de la comunitat política de sentit, entesa com a espai en el que els mecanismes de construcció social de la mobilització s’articulen des d’allò microsocial i des de la quotidianitat, generant estructures estables d’interacció. Tals espais proporcionen experiències emocionals, cognitives i simbòliques com a base per a la reconfiguració de subjectivitats i de la seva pròpia acció col·lectiva, organitzades en forma d’esdeveniment. L’enfocament epistemològic parteix d’una sociologia de l’experiència, situacional i centrada en l’individu en la seva dualitat d’actor social i subjecte reflexiu.

 

Divendres 17 d’abril de 17.15 a 18.30h

Panell. Feminisme sense exclusions

Aula:

Descripció del panel:

Coordina: Elisabeth Torras (UB)

Modera: Cristina Sánchez (UdG)

Intervenen:

. Jelen Amador. Investigadora Ramon y Cajal UAB. Primera Doctora  en Sociologia d’ètnia gitana d’Espanya.

. Paquita Sanvicén. Professora Associada del Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida

. Nuria Marin. Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert i Regidora de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament de Terrassa.

 

 

Panell. Can Big Data Make a Difference for Urban Management and Sociopolitical Participation in our Cities?

Aula:

Descripció del panel:

L’objectiu d’aquest quadre és avaluar el (mal)ús del Big Data per a la gestió urbana i la participació sociopolítica a les nostres ciutats. L’examen d’aquestes relacions és especialment rellevant, atès que els plantejaments creixents basats en dades sobre població i estudis urbans sense tenir una visió crítica dels valors socials inherents a les ciutats. Amb perspectives del cas català, aquest plafó mostrarà una sèrie d’arguments. Primer, que les ciutats riques en dades utilitzen cada vegada més Big Data per avaluar el comportament individual present i futur tant per a la gestió urbana com per a la participació sociopolítica. Tanmateix, un repte clau és com abordar els desequilibris de la disponibilitat de dades per a diferents subgrups de població i les seves exclusions, incloses les dades sobre comunitats urbanes pobres i marginades. En segon lloc, mentre que la irrupció del Big Data a les nostres ciutats ofereix una oportunitat per a replantejar hipòtesis sobre solucions urbanes i processos participatius impulsats per dades, queda una pregunta crítica: qui es beneficia del (mal)ús del Big Data? En aquest debat, defensem que els científics socials estan especialment situats per analitzar els efectes socio-espacials potencials de la revolució del Big Data i com la disponibilitat de les dades pot canviar la manera d’entendre les ciutats i les poblacions dins d’elles.

Coordina i Modera: Albert Sabater Coll. Professor Agregat Serra Hunter de la Unitat de Sociologia, Departament d’Empresa, Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Universitat de Girona

Intervenen:

Joaquim Brugué. Catedràtic de Ciència Política, Departament de Pedagogia, Facultat d’Educació i Psicologia, Universtitat de Girona

Andreu Domingo. Sots-director del Centre d’Estudis Demogràfics, Universitat Autònoma de Barcelona

Michael Donaldson. Comissionat d’Innovació Digital, Administració Electrònica i Bon Govern, Ajuntament de Barcelona

 

Panell. Seminari de teoria sociològica Raimon Bonal: debat obert del llibre Invitació a la sociologia de Peter L. Berger, amb el llibre a la mà 

Aula:

Descripció del panel:

Des del curs 1995-96 es realitza mensualment el seminari de teoria sociològica Raimon Bonal i des de fa més de 15 anys com a grup ad hoc de l’Associació Catalana de Sociologia. Des dels seus inicis han participat en aquest seminari sociòlogues i sociòlegs de diferents àmbits professionals, estudiants, doctorands, professores i professors, investigadores i investigadors visitants de diferents països… Avui el seminari compta amb una vintena de membres que participen regularment en les sessions de 1’30h de durada on es debat amb el llibre a la mà les obres clàssiques i contemporànies més rellevants de la teoria sociològica d’E. Durkheim, M. Weber, K. Marx, G. Simmel, J. Addams, A. Smith, S. Weil, J. Butler, J. Habermas, U. Beck, A. Touraine, J. Rawls, J. Elster, entre molts altres. Hem volgut aprofitar el Congrés Català de Sociologia per homenatjar aquests 25 anys del Seminari de Teoria Sociològica realitzant una sessió amb una de les obres d’un autor de gran rellevància com Peter L. Berger i amb la que molts i moltes de nosaltres ens vam iniciar en el llenguatge i la perspectiva sociològiques. La proposta és realitzar un debat sobre el llibre Invitació a la sociologia de Peter L. Berger (en qualsevol de les seves edicions i/o traduccions) que estigui obert a totes les persones participants al congrés que hi vulguin assistir, portin i hagin llegit el llibre prèviament. La moderació i presentació breu del llibre anirà a càrrec dels membres del seminari.

Coordina i Modera: Andreu Peix

Intervenen:

Membres del seminari de teoria sociològica Raimon Bonal i tots aquells congressistes que duguin el llibre, l’hagin llegit i es vulguin afegir al debat.

Panell. La convocatòria POCTEFA. Una eina de cooperació transfronterera?

Aula:

Descripció del panel:

Coordina: Martina Camiade

Intervenen:

Martina Camiade

Joan Micó

Roger Campdepadrós

 

Dissabte 18 d’abril de 13.30 a 15.15h

Panell. La utilitat de la teoria sociològica per la transformació social

Aula:

Descripció del panel:

L’objectiu d’aquesta proposta és posar en relació les aportacions de la teoria sociològica amb diferents recerques que busquen una major i millor comprensió de fenòmens socials. Les reivindicacions polítiques i socials que la ciutadania realitza per avançar cap a societats més igualitàries, democràtiques i lliures de violència, adquireixen gran protagonisme en les societats actuals i s’estenen arreu del món. Les contribucions de la perspectiva sociològica per a l’anàlisi i comprensió d’aquests fenòmens són fonamentals. Els tres ponents són doctors en Sociologia amb una formació teòrica similar desenvolupada a l’EHESS de París, no obstant les seves trajectòries personals i acadèmiques són molt diverses. Aquests els han portat a l’anàlisi de fenòmens socials molt diferents però amb connexions de gran interès dins l’anàlisi teòrica, especialment en la comprensió dual de les societats, doncs inclouen tant el paper de les estructures com la influència de l’acció social.

Coordina: El Grup de Treball de Teoria Sociològica. Olga Serradell i Pumareda. Professora agregada del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Intervenen:

. Evidències científiques: cap a la superació de l’explotació sexual. Dra. Lena de Botton – Professora de la Universitat de Barcelona i investigadora de CREA (Community of Research on Excellence for All). És doctora en Sociologia per l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, participa en recerques internacionals i estatals contribuint a la superació de les desigualtats socials, tals com els projectes del Pla Nacional I+D+I: TRATA: Trayectorias de vida que alejan o acercan a las redes de trata con fines de explotación sexual (2013-2015), i END-TRAFFICKING. Cambios e innovaciones sociales en la prevención y reducción de la trata de mujeres con fines de explotación sexual (2013-2016), dirigits per la Dra. Lídia Puigvert acadèmica feminista de reconeixement internacional.

. Moviments socials en l’era de la globalització Dr. Geoffrey Pleyers – Professor de la Université Catholique de Louvain (Bèlgica) i investigador del FNRS (Fonds de la Recherche Scientifique) i del CriDIS (Centre de Recherches Interdisciplinaires: Démocratie, Institutions, Subjectivité). Entre 2014 i 2018 ha estat el coordinador del Research Committee 47 “Social classes and social movements” de l’Associació Internacional de Sociologia. Pleyers és autor, entre d’altres, del llibre recentment publicat Movimientos sociales en el siglo XXI. Perspectivas y herramientas analíticas.

. Conflictes i reptes actuals a l’Orient Mitjà Dr. Massoud Sharifi – Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador del GEDIME (Grup d’Estudis sobre Immigració i Minories Ètniques) i investigador associat del CADIS (Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologiques de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris). És doctor en Sociologia per l’EHESS-Paris i les seves recerques s’emmarquen en el camp de la Sociologia política, Polítiques públiques, Estudis de Conflictes, Estudis de minories, Migració, Refugiats i desplaçaments forçats, Mobilització de la diàspora.

 

Panell. Una reflexió sobre la crisi política i social a Amèrica Llatina

Aula:

Descripció del panel:

L’objectiu d’aquest panel és analitzar la recent crisi política i social a Amèrica Llatina després d’un període de relativa estabilitat socioeconòmica en els darrers anys tenint en compte una sèrie de reflexions sobre les seves possibles causes i dinàmiques associades. En aquest sentit, en el panel s’abordaran tant les experiències nacionals i/o locals com els aspectes regionals i estructurals d’aquesta i d’altres crisis anteriors de caire polític i social a Amèrica Llatina. De especial interès és l’anàlisi de l’expressió llatinoamericana de l’anomenada desafecció política y crisi de la democràcia global, així com la seva possible relació amb l’augment accelerat de les desigualtats socials a la regió d’estudi. S’espera que el panel també ofereixi una sèrie de propostes d’intervenció, entre altres, en termes d’agenda democràtica i d’espais de diàleg, o bé d’inclusió i mobilitat social.

Coordina: Salvador Martí. Catedràtic de Ciència Política del Departament de Dret Públic de la Universitat de Girona

Intervenen:

. Gemma Ubasart. Professora Agregada de Ciència Política i Vice-degana de la Facultat de Dret, Universitat de Girona

. Alberto Martí Álvarez. Professor investigador Beatriz Galindo, Universitat de Girona

. Daniel Rodríguez Suárez. Professor Associat de Ciència Política a la Facultat de Dret, Universitat de Girona i UNED

. Nicolás Emanuel Olivares. Professor d’Història i Dret Constitucional, Universidad Nacional de Córdoba i Universidad Nacional de la Pampa

. Salvador Martí. Catedràtic de Ciència Política del Departament de Dret Públic de la Universitat de Girona

 

Presentació de l’estudi d’Impacte Social de la Sociologia a Catalunya

Aula:

Descripció del panel:

Coordina: ACS

Intervenen:

 

Diàlegs amb l’autor. Presentació del llibre.

“Estrategias de investigación en las ciencias sociales” (Luís Ayuso, Félix Requena)

Diàlegs amb l’autor. Presentació del llibre. 

Aula:

Llibre: Requena, F., & Ayuso, L. (Eds.) (2018). “Estrategias de investigación en las ciencias sociales”. Valencia: Tirant lo Blanch.

Autor: Félix Requena Santos, Luís Ayuso Sánchez

Descripció:

«Estrategias de investigación en las ciencias sociales» és el títol del nou llibre impulsat des de l’àrea de Sociologia de la Universitat de Málaga, editat i coordinat per Félix Requena i Luis Ayuso i publicat per l’editorial Tirant L Blanch. L’obra, que compta amb l’autoria de la majoria de professors de sociologia de la UMA, pretén ser una guia útil i pràctica per a realitzar investigació social, especialment enfocada a ser un manual de consulta en l’elaboració de TFG i TFM.

Realitzar investigació social està de moda, gràcies a la posada en marxa dels Treballs Fi de Grau i Fi de Màster. No obstant això, cal recordar una sèrie de principis bàsics que han de complir tots aquests treballs per considerar-los realment científics. La seva posada en marxa no és difícil, però cal seguir una sèrie de normes de manera rigorosa si volem contribuir a la realització d’estudis de qualitat i amb impacte. Aquest llibre és un instrument pràctic per facilitar l’ús del mètode científic amb l’objectiu d’obtenir investigacions rigoroses i de qualitat. Es tracta principalment d’ensenyar a l’alumnat a obtenir veritats basades en evidències empíriques, que ens permetin com a científics socials posar el nostre granet de sorra per fer un món millor. La seva organització s’ha realitzat pensant en els estudiants per als que emprenen la seva primera aproximació a la investigació social. Per això, durant aquestes pàgines i a manera de «pigalls», se’ls acompanya pels secrets d’aquest procés de forma pedagògica, constructiva i pràctica.